Host

Ang expresyong “Walang Hiya” ay karaniwang ginagamit ngayon bilang pagkomento sa ugali ng tao, lalo na ng mag kababaiahan, na di karaniwang tinatanggap sa lipunan. Noong 2017, binansagang “Walang Hiya” ang unang contact and body politics event na aming inilunsad upang subukin ang nakasanayang pag-iisip ng karamihan. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin naming binabasag ang limitadong pagtinging ito dahil nais naming maipakilala, mapalalim, mapalawig at tuluyang mapagaling ang mga sugat ng siyang matagal naming kinupkop sa aming mga katawan.

Ang kulturang patriarkal, classist, racismo, kolonial at iba pa ang mga nag-iwan ng emosyonal na sugat na dulot ng malalim na hiya ng iba’t iban katawan at pagkatao. Naniniwala kami na ang sama-samang paggalaw, pagdamdam at pagkamalay ang susi sa paghilom at paglaya.

Nais naming mapanatili at bigyang halaga ang kabutihang aming napagtanto sa pamumuhay ng mga tao dito. Pinapahalagahan namin ang kulturang Bayanihan at kolaborasyon upang mabuo ang kamalayan ng pagkakaisa at pagiging bahagi ng isang kolektibo. Ito ang ating kakayahan at kagalingan. Mahilig tayong dumamdam at pinahahalagahan natin ang paghilom at malalim na ugnayang dulot ng traditional na pamamaraan ng pag-galaw at pagpapahalaga rito.

Ngunit sa pagkakataong ito, hindi namin ginugunita ang mababaw na pagkilala sa kultura sapagkat ito’y isang usapang politikal. Hindi ito nakatali lamang sa nakaraan upang hindi na magbabago kaylanman. Ito’y buhay at patuloy na umaayon sa panano; iniintindi at kinukwestyon. Sino ba ang makapagsasabi ng tunay at purong Pilipino, at sino ba ang maglalapat ng hangganan ng pagiging tradisyunal? Nais naming makapag-ambag ng depisinyon ng kultura sa kaganapan ng mga pagsubok at walang humpay na pagbabago. Iniimbitahan namin ang karunungan ng pansariling pagdaranas na siyang tunay na tumutugis sa minsang nakakasakal na paniniwala ng karamihan. Nais naming usisain ang pagpigil sa pansariling kalayaan base sa estado sa lipunan. Kinikilala namin ang kakayahan at kapangyarihan ng isang indibidual upang angkinin at linangin ang kanyang buhay ay katawan, kahit sino pa man siya at kung ano pa man ang kanyang estado sa buhay: mahirap, katutubo, babae, at sino pa man. Ang bawat isa ay may kakayanang magtatag ng hangganan sa kanyang sarili, buhay at katawan. Walang sino man ang dapat makaramdam ng mstinding takot at pangangailangang ipaglaban ang kanyang karapatan. Dahil dito, naniniwala kaming may mas malalim na responsibilidad at pananagutan ang mga mas nakaaangat sa buhay upang gumawa ng ligtas na espasyo para sa malayana pagpapahayag ng mag mahirap at naaapi. Hindi ito charity, kundi solidarity.

Sa kadahilanang ito nailunsad muli ang ikalawang kaganapan ng “Walang Hiya” na muling magfofocus sa contact improvisation at body politics. Sa pagkakataong ito, mas maraming guro mula sa iba’t iban bansa sa Asia ang mamamagitan. Ikagagalak naming lobos ang nalalapit na pagtuklas.